WebZdarma.cz
header

Dopis

Znak SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA

Okresní sdružení Český Krumlov
Prostřední Svince 16, 383 32 V e l e š í n
Sbora dobrovolných hasičů
okresu Český K r u m l o v
Členská základna
 
    Vážené hasičky, Vážení hasiči.

    Současná situace Okreního sdružení SH ČMS v Českém Krumlově v oblasti finančního hospodaření je z důvodů zvýšených finančních nákladů na pořádání krajských soutěží v požárním sportu, mladých hasičů a dorosteneských kolektivů v roce 2009 a na organizaci setkání Zasloužilých hasičů v témže roce, ale i neustálé zvyšování cen v roce letošním taková, že nejsme schopni dostát všem finančním závazkům, které jsou na naše okresní sdružení kladeny.
    V sousčasné době jsou příjmy tvořeny především z odvodů z členských příspěvků, které jsou cca ze dvou pětin postoupeny na činnost ústředí SH ČMS a tři pětiny zůstávají pro činnost okresního sdružení. Z těchto prostředků musí být vyčleněny finanční prostředky, které se musí přidat k dotacím ze státního rozpočtu a jejich určení je přesně stanoveno. Zbytek pak vlastně kryje ostatní výdaje, zvláště pak zvýšené požadavky na krytí akcí a činností placených z dotací. Další částí příjmů jsou tzv. provize od HVP  a.s. a VPO a.s., které jsou však rok od roku nižší a jsou podloženy uskutečněným prodejem produktů výše uvedených organizací a nemusí být poukázány našemu okresnímu sdružení vůbec. Zároveň mohou být v roce 2011 a dále dotace ze státního rozpočtu kráceny nebo úplně odbourány.
    Proto bylo jedním z návrhů na jarním shromáždění delegátů SDH předloženo ke schválení i zvýšení odvodů z členských příspěvků z dnešních 50,00 Kč na 70,00 Kč. Tímto zvýšením bychom byli schopni pokrýt dotace jak ministerstva vnitra na hasičské soutěže, tak i dotace z ministerstva školství na činnost kolekrivů mladých hasičů, dorostenců a dorostenek pro rok 2010, tak i pro roky budoucí, pokud nedojde k jejich výrazné úpravě nebo úplnému zrušení. Bohužel shromáždění delegátů SDH toto zvýšení přes veškeré argumenty neschválilo. Schvalovací proces probíhal veřejným hlasováním, tzv. aklamací, kterého se zúčastnilo pouze 31 delegátů s hlasem rozhodujícím ze 41 delegátů s hlasem rozhodujícím. Hlasování vyznělo v neprospěch zvýšení členských obvodů v poměru 17 hlasů ku 14 hlasům pro. To znamená, že se hlasování nezúčastnílo 10 delegátů s hlasem rozdujícím, protože při hlasování nebyl ani jeden delegát, který by se hlasování zdržel. To svědčí o tom, že přístup k jednání všech zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří se shromáždění delegátů SDH zúčastnili nebyl zodpovědný.
    Z tohoto důvodu rozhodl výkonný výbor  tuto problematiku znovu otevřít a projednat ji na podzimním shromáždění představitelů SDH našeho okresního sdružení. Vy byste pak měli k tomuto problému zaujmout své stanovisko v rámci okrsků i při výročních valných hromadách Vašich SDH. Pokud rozhodne shromáždění představitelů SDH zamítavě, bude muset naše okresní sdružení mnohé činnosti utlumit anebo s nimi úplně skončit. Myslím si však, že když je v této oblasti dobrá vůle na všech ostatních okresních sdruženích, kde mnohdy odevzdávají 100 Kč i více, měli bychom i my se zamyslet, jestli se budeme snažit nadále držet  nějaký trend a úroveň námi pořádaných akcí, nebo se budeme tvářit, že se v podstatě nic neděje. Věřím však, že i v našem okresním sdružení jsou členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří myslí  a jednají konstruktivně. Postaví se k řešení tohoto problému pozitivně a naše okresní sdružení bude moci nadále zabezpečovat okresní činnost v nastoupením standardu.

 S pozdravem                                       

Jaromír M A R E K              
starosta SH ČMS - OSH Český Krumlov

...Originál otevřeného dopis k finanční krizi - v pdf